Jeremia 29:11

Jeremia 29:11
Jeremia 29:11

Nokuti ndinoziva urongwa hwandinahwo pamusoro penyu,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “urongwa hwokuti mubudirire, kwete kukuitirai zvakaipa, urongwa hunokupai tariro neramangwana rakanaka.

Jeremia 29:11 (BDSC)